tisdag 3 januari 2006

Allt för tydlighetens skull ;-)

Partistyrelsen, som vill understryka vikten av att stadgar ges en utformning präglad av tydlighet och entydighet samt undviker orimligt långa meningar och från normalspråket avvikande ordföljd, instämmer i den av motionärerna framförda uppfattningen, att i § 74 tillämpad ordalydelse, i syfte att skapa större klarhet, lämpligen ändras på det sätt, som i motionen yrkas.
Partistyrelsens motionssvar
Svaret på motion D13 måste vara en drift med sig själv. Det är åtminstone ett stilbrott från den övriga läsningen och kanske den längsta meningen bland motionssvaren.

En lång mening vars andemening är korta meningar... Det var i alla fall följande förändring som den avsåg och även biföll:
§ 74. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar för av distriktet anställd personal och sluter avtal.
Paragrafen i original

§ 74. Distriktsstyrelsen har arbetsgivaransvar och sluter avtal för personal som är anställd av distriktet.
Förslag till ny lydelse

Inga kommentarer: