onsdag 7 januari 2009

Moderat nät-skola är en billig och dålig lösning


Nyligen kunde vi läsa i tidningen att en moderat arbetsgrupp föreslår att skoltrötta elever ska slippa gå till skolan och i stället studera på distans via datorn hemifrån. Det är en genial lösning där man på ett billigt sätt blir av med stökiga elever i skolan.

Kvar på skolan blir eliten, de studiebegåvade, som kan drillas för att cementera klassklyftorna.

Förslaget visar på oförståelsen inför skolans fostrande uppgift. Redan på första sidan i Läroplanen så står att "skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse". Hur ska det gå till om de stökiga och skoltrötta eleverna inte får träna på att umgås och arbeta tillsammans med andra människor?
Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.
Läroplan Lpo94

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en generation till nästa. Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
Läroplan Lpo94
Det går att plocka hur mycket citat som helst från läroplanen som fullständigt tillintetgör moderatförslaget. Skolans huvuduppgift handlar om att utveckla elevernas samhörighetskänsla och solidaritet inom gruppen och gentemot människor utanför gruppen. Det kan inte ske på distans.

Dessutom kan man fråga sig om de elever som i skolan försöker slippa ifrån lärandet kommer att vilja lära på egen hand. Det här handlar om elever som i skolan behöver god assistans för att få med sig material och hitta till rätt sal och där delta i skolarbetet under överinseende av en lärare som hela tiden påminner dem om att inte glömma bort att arbeta. Hemma finns ingen som påminner.

Dessutom förlorar man effekten av vårt flockbeteende. Människan är ett flockdjur som tittar på andra människor och om vi är osäkra så gör vi som andra människor gör. Det gäller även i skolan. Alla elever bildar tillsammans en god referensgrupp. En avvikande elev som har svårt med beteendet kan stötta sig till gruppen. Det är bara att hänga på så blir det rätt. Det här gäller i högsta grad de elever som har koncentrationsproblem och som är studietrötta. Gruppen hjälper dem att inte ge upp.

- - - - -
För övrigt skriver Alf Norberg om regeringen. Anders Westerlund skriver om Israels terror. Esteban Calderón skriver om kunskapsklyftor.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Inga kommentarer: